Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 • 135

                                                     Департамент Екології та природніх ресурсів Львівської ОВА

                                                                             Департамент Охорони здоров’я Львівської ОВА

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ДПТ для будівництва та обслуговування

інженерних будівель та споруд ( КНС № 1 )

в с. Підберізці Львівського району Львівської області

 

1. Замовник СЕО:

Підберізцівська сільська рада:

81146, Львівська область, Львівський район, с. Підберізці, вул. Т. Шевченка, 25.

Код ЄДРПОУ 22372802.

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

ДПТ для будівництва та обслуговування інженерних будівель та споруд ( КНС № 1 ) в с. Підберізці Львівського району Львівської області належить до містобудівної документації, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід’ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.

Також відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території визначає:

 • принципи планувально-просторової організації забудови;
 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 • у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;
 • містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

У даному проєкті ДПТ для будівництва та обслуговування інженерних будівель та споруд ( КНС № 1 ) в с. Підберізці Львівського району Львівської області опрацьовано планувальне рішення використання промислово – виробничої території.

3. Визначення умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля не є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження вказаної планованої діяльності (розміщення інженерних будівель та споруд).

4. Ймовірні наслідки для довкілля (у тому числі для здоров’я населення, для територій з природоохоронним статусом, транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення):

Основні фактори впливу на довкілля, пов’язані із ДПТ для будівництва та обслуговування інженерних будівель та споруд ( КНС № 1 ) в с. Підберізці Львівського району Львівської області:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря через діяльність проєктованого об’єкту;
 • забруднення навколишнього середовища промисловими та побутовими відходами;
 • хімічне забруднення довкілля;
 • фізичний вплив (шум, вібрація тощо);
 • соціальний вплив (умови праці та/чи побуту, цивільний захист тощо);
 • техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та  ґрунти.

Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проєктованого об’єкту на інші держави відсутній.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

У контексті СЕО ДПТ для будівництва та обслуговування інженерних будівель та споруд ( КНС № 1 ) в с. Підберізці Львівського району Львівської області альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію. Ділянки опрацювання знаходяться в частині села, що передбачена рішенням генерального плану для розміщення виробничо-складських комплексів.

Відмова від затвердження ДПТ не сприятиме просторовому розвитку та економічному зростанню в громаді.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки ДПТ для будівництва та обслуговування інженерних будівель та споруд ( КНС № 1 ) в с. Підберізці Львівського району Львівської області Підберізцівська сільська рада керуватиметься чинним законодавством України, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування».

Для розроблення СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

За результатами аналізу існуючого стану території щодо обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального використання земельних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів, встановлення санітарно-захисних зон, охорони та попередження забруднення джерел водопостачання, запобігання шкідливим впливам  встановлено, що на проєктованій території відсутні особливо цінні землі і зелені насадження, залягання корисних копалин, об’єкти культурної спадщини, а також немає поблизу об’єктів заповідних територій.

На даний час існуюче цільове призначення ділянок опрацювання – для ведення особистого селянського господарства, промислові території та громадські території.

На перспективу передбачається цільове призначення земельних ділянок - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Проєктом не передбачається розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ.

Даним ДПТ передбачено комплексний благоустрій території (благоустрій в червоних лініях, влаштування освітлення, благоустрій озелененої зони), а також комплекс заходів з інженерної підготовки території, до яких включено вертикальне планування території та поверхневе водовідведення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

 • Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування.
 • Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 • Екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються  детального плану території.
 • Зобов’язання  у сфері охорони  довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням  негативного впливу на здоров’я населення.
 • Заходи, які передбачається вжити  для запобігання, зменшення та пом’якшення  негативних наслідків виконання детального плану території.
 • Обгрунтування вибору  виправданих альтернатив.
 • Заходи, передбачені  для здійснення моніторингу  наслідків виконання детального плану території для  довкілля.
 • Резюме нетехнічного характеру інформації.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Підберізцівська сільська рада:

81146, Львівська область, Львівський район, с. Підберізці, вул. Т. Шевченка, 25.

Веб-сайт: https://pidberizcivska-gromada.gov.ua/   

Адреса електронної пошти:   pidberizci.architect@gmail.com  

Телефон:  032 242 76 80.

Відповідно  до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки pidberizci.architect@gmail.com надаються у письмовій формі у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання даної заяви.